ПГИМ "Йордан Захариев", гр. Кюстендил

Начало За родителите Център за обществена подкрепа Система за подобряване на комуникацията с родителите
Система за подобряване на комуникацията с родителите

СИСТЕМА

ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КОМУНИКАЦИЯТА С РОДИТЕЛИТЕ

В

ПГИМ "Йордан Захариев"ОСНОВНА ЦЕЛ:

ПРИВЛИЧАНЕ НА РОДИТЕЛИТЕ КАТО ПАРТНЬОРИ за възможно най-добри условия за обучението и възпитанието на учениците, формирането на общочовешки ценности и добродетели, получаване на солидно средно професионално образование, развитие на индивидуалността и изграждане на свободна и морална личност, уважаваща законите и правата на останалата част от обществото

ЗАДАЧИ:

I.   Подобряване информираността на родителите.

II.  Опазване живота и здравето на учениците.

III. Създаване възможност за по-активно включване на родителите в училищния живот.

IV. Осигуряване на обратна връзка от страна на родителите.

V.  Повишаване на културата на общуване.

ДЕЙНОСТИ:

І. Подобряване информираността на родителите

1. Спазване на утвърдените от директора:

- график за приемното време на преподавателите

- график за допълнителен час на класния ръководител за работа с родителите

- график на родителски срещи на класа

2. Всички основни документи, касаещи дейността на училището и ангажираността на родителите, да са качени в сайта на училището.

3. Класните ръководители да уведомяват родителите чрез изпращане на имейли или по телефона за инциденти или за нарушения на дисциплината на ученика през изтеклия ден.

4. Класните ръководители да информират родителите за отлични изяви на ученика в извънкласни и извънучилищни дейности.

6. Преподавателите да вземат информирано съгласие от родителите за участие на учениците в извънучилищни мероприятия. 

7. Въвеждане на електронен дневник

ІІ. Опазване живота и здравето на учениците

1. При бягство на ученик от час незабавно да се уведомяват родителите по телефона. Учителят, регистрирал бягството от часа, уведомява класния ръководител или директора.

2. При отсъствие на ученика по причини, зависещи от семейството или свързани със здравето му, родителят информира веднага класния ръководител.

3. В случай, че ученикът се почувства не добре по време на учебни занятия, същият може да бъде освободен от училище само след разговор по телефона с родител и медицинското лице на училището.

ІІІ. Създаване възможност за по-активно включване на родителите в училищния живот

1.      Към всички паралелки се изградиха родителски съвети, които са в основата на

2.      Засилване на взаимодействието с родителските активи по класове за постигане на синхрон между семейното и училищното възпитание.

3.      Родителите правят предложения, свързани с организацията на образователно-възпитателния процес.

4.      Родителите подават сигнали за допуснати нередности в училището.

5.      Родителските активи могат да отправят предложения до директора на училището или до Училищното настоятелство, свързани с всяка сфера на училищния живот.

6.      Проучване чрез анкети мнението на родителите по въпроси, касаещи училищния живот.

7.      Обявяване „Ден на открити врати” /родителите могат да посещават учебните часове в училището/.

ІV. Осигуряване на обратна връзка от родителите

1.Родителят да информира класния ръководител за поведението на ученика в семейството;

2.Родителят да информира класния ръководител или педагогическия съветник при проблеми в семейството, които биха повлияли на поведението и успеха на ученика (развод, проблеми с материалното състояние на семейството и др.)

3. Родителят да се явява в училище винаги, когато е поканен за разговор от класния ръководител, педагогическия съветник или директора на училището.

V. Повишаване културата на общуване

1. Провеждане на открити уроци за родители.

2.Обучение на родителските активи по проблемите на общуването с децата – съвместни дейности с Центъра  за обществена подкрепа –Кюстендил,с МКБППМН и с ПИЦ.

3. Консултиране на родители от педагогическия съветник

4. Работа на Училищната комисията за борба с противообществените прояви при малолетни и непълнолетни с родители на ученици, нарушили Правилника на училището или допуснали други сериозни нарушения. Съвместни дейности с Детска педагогическа стая.

Системата е приета на заседание на Педагогическия съвет на ………………..г. с Протокол № …….

Същата е открита и може да бъде актуализирана след направени предложения за допълнения

 

Търсене

ПГИМ "Йордан Захариев", гр. Кюстендил Template by Ahadesign Изграден с помощта на Joomla!